1

مراحل طرح درس را به ترتیب نام ببرید

 • 1

  حضورغیاب،احوال پرسی ٫ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی پایانی

 • 2

  حضورغیاب،ارزشیابی ورودی ،ارزشیابی پایانی،ارزشیابی  فرایندی ،جمع بندی

 • 3

  احوالپرسی،حضورغیاب،ارائه تکلیف،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی پایانی،ارزشیابی فرایندی

 • 4

  احوالپرسی،حضورغیاب،ایجادانگیزه،ارزشیابی ورودی ،ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی پایانی،ارائه تکلیف،جمع بندی