1

مراحل طرح درس ….

 • 1

  احوالپرسی،حضورغیاب،ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی پایانی

 • 2

  حضورغیاب،ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی پایانی،ارزشیابی ورودی،جمع بندی

 • 3

  احوالپرسی،حضورغیاب،ارائه تکلیف،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی پایانی،ارزشیابی فرایندی

 • 4

  احوالپرسی،حضورغیاب،ایجادانگیزه،ارزشیابی ورودی ،ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی پایانی،ارائه تکلیف،جمع بندی