1

مراحل نشو ونما به ترتیب: ۱- تعریف مسئله، ۲- مشخص شدن نیاز آموزش، ۳- ………. و ۴- تقویت حرکت دانش آموز به سمت یادگیری می باشد.

 • 1

  توجیح دانش اموز

 • 2

  ایجاد انگیزه

 • 3

  کشف مشکل

 • 4

  یکپارچگی