1

مراحل یادگیری کدامند؟

 • 1

  جسم

 • 2

  نیمه مجسم

 • 3

  مجرد

 • 4

  همه موارد