1

مرحله اخلاق، خلاقیت، خودشکوفایی درکدام طبقه هرم مزلو قراردارد؟

 • 1

  طبقه اول

 • 2

  طبقه آخر

 • 3

  طبقه سوم

 • 4

  طبقه دوم