1

مرحله پرسش و پاسخ درفرایندتدریس جزءکدام یک ازمواردزیراست؟

 • 1

  ارزشیابی فرایندی

 • 2

  ارائه تکلیف

 • 3

  ارزشیابی ورودی

 • 4

  ارزشیابی پایانی