1

معنی آموزگار…

 • 1

  تسهیل گر

 • 2

  جمع افزایی

 • 3

  کسی که علم دارد

 • 4

  هیچ کدام