1
 • 1

  بر محور علاقيه و فعاليت شاگرد مبتنی می باشد

 • 2

  موجب رفاه حال معلمان مي شود

 • 3

  منتهی به استنتاج اصول نظری مي شود

 • 4

  مسائل علوم انسانی را از اين طريق می شود تحقيق كرد