1
 • 1

  اصلاح فرايند آموزشی

 • 2

  تعيين اهداف آموزشی

 • 3

  ارتقاء علمي دانش آموزان

 • 4

  انتخاب و اجرای فرايند فعاليت