1
 • 1

  پیدا کردن عدد مورد نظر

 • 2

  محور اعداد را رسم نمایید

 • 3

  حدس زدن

 • 4

  حدس بزنند و حدس خود را آزمایش کنند