1

مهم‌ترین و اساسی ترین رکن در مسئله آموزش به کودکان پیش از دبستان….

 • 1

  مهارت افزایی

 • 2

  حل مسئله

 • 3

  بازی

 • 4

  ایجاد مسئله