1
 • 1

  ارزشیابی پایانی

 • 2

  سنجش آغازین

 • 3

  اهداف رفتاری

 • 4

  ایجاد انگیزه