1
 • 1

  رفتارهای نامناسب و ناپخته

 • 2

  بی نظمی در سلوک

 • 3

  مضطرب – گوشه گیر

 • 4

  ضد اجتماعی