1

موضوع کلی جمله ای است که ـــــ ندارد

 • 1

  فعل

 • 2

  قافیه

 • 3

  تشبیه

 • 4

  قالب