1
 • 1

  شرح و گزارش روشن از اختلال رفتاری

 • 2

  چه چیز یا چه کسی سبب آشفتگی شده است

 • 3

  نظر شخصی بیننده و قضاوت کننده

 • 4

  زمینه و موقعیتی که در آن مشکل رفتاری ظاهر شده است