1

نام دختران ژان پیاژه که تحقیقاتش را روی رفتار انها ثبت میکرد چه بود؟

 • 1

  مونته سوری-ژاکلین

 • 2

  ژاکلین ولوسین

 • 3

  ژاکلین و لورنز

 • 4

  لورنز و لوسین