1

نام دیگر الگو نشو ونما چیست؟

 • 1

  خودبرتربینی

 • 2

  خودشکوفایی

 • 3

  خودانگیختن

 • 4

  گزینه 2 و3