1

نشو و نما به معنای…..

 • 1

  خودشکوفایی

 • 2

  خودانگیخته کارکردن

 • 3

  به پیروی از دیگران چیزی را خود شخص کامل کند

 • 4

  گزینه 1 و 2