1

نقش معلم در کلاس ریاضی چگونه است؟

 • 1

  معلم ابتدا درس را توضیح می دهد و بعد دانش آموزان به انجام فعالیت می پردازند.

 • 2

  دانش آموزان به انجام فعالیت می پردازند و معل نقش نظارتی دارد و هرجا لازم شد درس را توضیح می دهد.

 • 3

  دانش آموزان فعالیت را انجام می دهند و سپس معلم تمرین را حل می کند.

 • 4

  معلم فعالیت را انجام می ده و دانش آموزان کار در کلاس را حل می کنند.