1

……….. نوعی و بخش عظیمی از یادگیری کودک را در بر می‌گیرد.

 • 1

  هنر

 • 2

  نمایش

 • 3

  داستان یا قصه گویی

 • 4

  هیچکدام