1

هدفی که در بخش فرهگ نوشتن دنبال می‌شود این است که:

 • 1

  دانش آموز بتواند ایده های خود را در مورد مفاهیم مختلف به فارسی بیان کند.

 • 2

  دانش آموز بتواند رابطه ی این مفاهیم را به فارسی بیان کند.

 • 3

  دانش آموز بتواند ایده های خود را در مورد مفاهیم مختلف به زبان ریاضی بیان کند.

 • 4

  موارد 1 و 2