1

هدف آموزش و پرورش چیست؟

 • 1

  دانش اندوزی

 • 2

  تعلیم و تربیت

 • 3

  کسب حیات طیبه

 • 4

  کسب مهارت