1

هدف از ارائه بخش تمرین ها در کتاب ریاضی ششم چیست؟

 • 1

  آموزش مفهوم جدید

 • 2

  ارزیابی دانش آموز

 • 3

  ارزیابی معلم و دانش آموز

 • 4

  تثبیت یادگیری