1

وقتی به کسی چیزی یادمیدهیم یا،یادمیگیریم یعنی ــــ

 • 1

  فهمیدن

 • 2

  به کاربستن

 • 3

  عاطفی

 • 4

  حیطه شناختی