1

وقتی میخواهیم‌به کسی چیزی یاد بدهیم ابتدا باید از ما_کند؟

 • 1

  حمایت

 • 2

  تقلید

 • 3

  سازماندهی کند

 • 4

  ارزشیابی کند