1

وقتی یادگیری پایدار خواهد بود که مربی از …………… بیشتر استفاده کند.

 • 1

  دقت

 • 2

  مشاهده

 • 3

  هیجان

 • 4

  هنر