1

چرا فروبل به پدر کودکستان شناخته شده بود؟

 • 1

  به دلیل ایجاد باغ کودکان درالمان

 • 2

  به دلیل هدیه دادن به کودکان

 • 3

  به دلیل ساختن وسایل مورد نیاز کودکان

 • 4

  گزینه 1 و 3