1

چند عدد سه رقمی وجود دارد که در آن حداقل یکبار رقم 2 به کار رفته است؟

 • 1

  900

 • 2

  648

 • 3

  252

 • 4

  بی نهایت