1

کار در کلاس با چه هدفی در کتاب ریاضی آمده است؟

 • 1

  ارزیابی دانش آموز

 • 2

  ارزیابی معلم

 • 3

  تحلیل درس

 • 4

  ارزیابی معلم و دانش آموز