1

کدامیک از حوزه‌های مهارت اجتماعی، بیان کننده احساسات درونی افراد می‌باشد؟

 • 1

  کنترل احساسات

 • 2

  ارتباط چشمی خوب

 • 3

  داشتن صبر و تحمل

 • 4

  همدلی