1

کدامیک از مهارت‌های حوزه اجتماعی، فرد را به موفقیت می‌رساند؟

 • 1

  توانایی درخواست کمک

 • 2

  اعتماد به نفس

 • 3

  پذیرفتن نه به عنوان پاسخ

 • 4

  تصمیم گیری