1

کدام توضیح در رابطه با به کاربستن درمرحله دانش(شناختی)صحیح است؟

 • 1

  به آن چیزی که یاد داده ایم گوش دهد

 • 2

  آن چیزی که یادگرفته یاازقبل بلداست ترکیب کندوچیزجدیدی بسازد

 • 3

  اجرایی مستقل همراه بادقت و مهارت بالاداشته باشد

 • 4

  آن چیزی راکه شناخته ،فهمیده،مثال زده راباید یادبگیرد