1

کدام جمله درباره طرح درس درست است؟

 • 1

  طرح درس روزانه هفتگی ماهانه سالانه داریم

 • 2

  طرح درس فقط سالانه است

 • 3

  در طرح درس جنسیت و شیفت اهمیت ندارد

 • 4

  گزینه 1 و 3