1

کدام جمله درست است؟

 • 1

  وقتی به کسی چیزی یاد میدهم یا یاد میگریم یعنی حیطه شناختی

 • 2

  سطح یادگیری فقط جنبه حفظ کردن دارد

 • 3

  وقتی می تونیم ترجمه کنیم جز سطح فهمیدن است

 • 4

  همه موارد