1

کدام جمله صحیح نیست؟

 • 1

  اگر انسان برای یادگیری انگیزه داشته باشد سریع تر یاد می‌گیرد

 • 2

  در طرح درس اولین کار سلام احوال پرسی است

 • 3

  موضوع کلی جمله ای است که قالب دارد

 • 4

  ارزشیابی اغازین و ارزش یابی ورودی با یک دیگر متفاوت است