1
 • 1

  پرتوقعی – بی توقعی

 • 2

  پذیرفتن کامل در مقابل طرد کامل

 • 3

  آزادی بیش از حد

 • 4

  دیکتاتوری بیش از حد