1

کدام مفهوم زیر در کتاب پایه دوم آموزش داده نمیشود؟

 • 1

  کسر و احتمال

 • 2

  آمار و نمودار

 • 3

  اندازه گیری

 • 4

  عدد اعشاری