1
 • 1

  استفاده از چوب خط

 • 2

  تبدیل چوب خط به رقم

 • 3

  جمع آوری اطلاعات

 • 4

  با استفاده از محور