1

کدام مورد جزو خانواده تدریس می باشد

 • 1

  سیستم اطلاعات پردازی

 • 2

  الگو رفتاری 

 • 3

  فردی

 • 4

  همه موارد