1

کدام مورد درباره ارزشیابی ورودی صحیح می باشد؟

 • 1

  امتحان کل چیزهایی که در طول سال اموزش داده شده

 • 2

  نام دیگرش ارزش یابی ورودی ارزش یابی اغازین هست

 • 3

  ارزش یابی ورودی و اغازین با هم دیگر متفاوت است

 • 4

  گزینه 1 و 2