1

کدام مورد درباره طرح درس صحیح است؟

 • 1

  در مرحله طرح درس اولین کار حضور غیاب است

 • 2

  نمی توان در پایان کلاس تکلیف بی فاصله داد

 • 3

  برای بادگیری بهتر دانش آموزان ایجاد انگیزه میکنیم

 • 4

  همه موارد