1

کدام نمودار برای مقایسه داده‌ها از نظر بیشترین و کمترین مناسب تر است؟

  • نمودار دایره‌ای

  • نمودار تصویری

  • نمودار ستونی

  • همه موارد