1

کدام گزینه جزء خانواده تدریس میباشد؟

 • 1

  اجتماعی

 • 2

  رفتاری

 • 3

  سیستم اطلاعات پردازی

 • 4

  همه موارد