1

کدام گزینه جز الگوهای آموزش انفردای است؟

 • 1

  کاوشگری

 • 2

  نشو و نما

 • 3

  روش نمایشی

 • 4

  شیوه‌ی محاکم قضایی