1

کدام گزینه در رابطه باارائه تکلیف صحیح نیست؟

  • 1

    بافاصله یعنی ببره خونه و درمدت زمان یک هفته یا یک ماه انجام دهد

  • 2

    بی فاصله یعنی همان لحظه درکلاس انجام شود

  • 3

    دربی فاصله و بافاصله تفاوتی نیست یعنی همان لحظه انجام شود