1

کدام گزینه در رابطه باطرح درس صحیح نیست؟

 • 1

  درمرحله طرح درس اولین کارسلام و احوالپرسی

 • 2

  دریک طرح درس نیاز به حضور غیاب نیست

 • 3

  میتوان درپایان کلاس تکلیف بی فاصله یابافاصله داد

 • 4

  برای یادگیری بهتردانش اموز ایجادانگیزه میکنیم