1
 • 1

  .انگیزه بیرونی از انگیزه درونی مهمتر است

 • 2

  .انگیره درونی از انگیزه بیرونی مهمتر است

 • 3

  انگیزه بیرونی ارزش یادگیری را از بین می برد بنابراین به هیچ عنوان نباید در یادگیری استفاده شود

 • 4

  کلام معلم باعث ایجاد انگیزه درونی در دانش آموز می شود