1
 • 1

  شناختی, عاطفی ,روانی حرکتی

 • 2

  تصویری, کلامی ,دست ورزی

 • 3

  علم و معرفت ,عمل ,عقل و تفکر

 • 4

  عملی و تئوری