1
 • 1

  نسبی متغیر

 • 2

  نسبی ثابت

 • 3

  فاصله دار ثابت

 • 4

  تقویت مداوم و مستمر