1
 • 1

  رفتار نا مناسب همراه دلیل اختلال رفتاری

 • 2

  رفتار نامناسب در صورتی که شدید، مزمن و انحرافی باشد، اختلال رفتاری است

 • 3

  رفتار نامناسب در صورتی که سبب ناراحتی افراد دیگر شود، اختلال رفتاری است

 • 4

  رفتار نامناسب به موقعیت بروز رفتار وابسته نیست